Покана за общо събрание на БФСТ за 2020г

Управителният съвет на „Българската федерация по Cилов трибой“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 12.2.7 от устава на БФСТ свиква общо събрание на 16.12.2020г. в 10 ч. в гр.София сградата на Стадион „Локомотив“ с адрес:
Бул.Рожен 23 ,залата по вдигане на тежести, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на БФСТ за 2020г.; 2. финансов отчет на БФСТ за 2020 г.; 3. бюджет на БФСТ за 2021 г.; 4. държавен и международен спортен календар за 2021г.; 5. приемане на нови клубове за членове; 6. Приемане на нови членове в състава на УС на БФСТ; 7. изменение на чл. 12.2.8 от устава на БФСТ; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 27, изречение второ от ЗЮЛНЦ и чл. 12.2.10 от устава на БФСТ събранието ще се проведе същия ден, на същото място в 11 ч. при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.