12.04.2024 archive

Покана за Общо събрание на БФСТ – Май 2024

Общо събрание на БФСТ ще се проведе на 25.05.2024г. от 11:00 часа в гр.София, Национална Спортна Академия, зала Вдигане на тежести и Силов Трибой , при следния ред:

1. Приемане на нови Спортни Клубове като членове на БФСТ

2. Разни

При липса на кворум , на основание чл.27 изречение второ от ЗЮЛНЦ и чл.12.2.10 от устава на БФСТ, събранието ще се проведе същия ден, на същото място в 12:00 часа при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.