ноември 2019 archive

ПОКАНА

За участие в общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел БФ Силов Трибой
БУЛСТАТ 121185699 Със седалище и адрес на управление:
гр.София 1000 бул.Васил Левски 75 етаж 7 ,стая 701

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА
С настоящата покана ви уведомяваме,че на основание чл.12.2.7 от Устава на БФ Силов Трибой във връзка с
чл. 26 от ЗЮЛНЦ,Управителният съвет на БФ Силов Трибой(„Сдружението) ,гр.София взе решение за свикване на Общо събрание
на членовте .В тази връзка ,ви каним да присъствате или изпратите ваш упълномощен представител на ОС на Сдружението.
Общото събрание ще се проведе на 16.12.2019г. от 10 00 часа на адрес: гр.София ,бул.Васил Левски 75 етаж 7,стая 701 при следния дневен ред
1.Доклад за дейността на БФСТ за 2019г.
2.Финансов отчет на БФСТ за 2019г.
3.Бюджет на БФСТ за 2020г.
4.Държавен и международен спортен календар за 2020г.
5.Приемане на нови клубове за членове
6.Приемане на нови членове в състава на УС на БФСТ
7.Изготвяне на 4-годишна стратегия за развитието на Силовия трибой в Република България
8.Изменение на чл.12.2.8 от устава на БФСТ
9.Разни
При липса на кворум на основание чл.27 ,изречение второ от ЗЮЛНЦ и чле.12.2.10 от устава на БФСТ събранието ще се проведе същия ден ,на същото място в 11 00 часа при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.