Покана за Общо Събрание на БФСТ

Покана за Общо Събрание на БФСТ, което ще се проведе на 25.11.2023г. 10.00ч. в гр.София, Национална Спортна Академия, зала Вдигане на тежести и Силов Трибой,
при следния ред:

1.Приемане на годишен финансов отчет за 2023г.. и доклад за дейността на БФСТ за 2023г.
2.Приемане бюджет на БФСТ за 2024г.
3.Приемане на спортен календар на БФСТ за 2024г.
4.Приемане на нови Спортни Клубове като членове на БФСТ
5.Разни

При липса на кворум , на основание чл.27 изречение второ от ЗЮЛНЦ и чл.12.2.10 от устава на БФСТ, събранието ще се проведе същия ден, на същото място в 11 ч, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.